YOGA

Home / YOGA

โยคะ คือ การทำร่างกาย จิตใจ ลมหายใจ ให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งมีรูปแบบเหมือนกับการนั้งสมาธิที่ต้องรวมจิตใจและกายให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกาย และเมื่อเรามีกายที่สมดุลจิตใจที่รวมเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องไม่ยากที่จะฝึกโยคะ ที่ช่วยให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ โยคะถือกำเนิดขึ้นมาจากประเทศอินเดียเมื่อนานมาแล้ว หลักๆของการฝึกโยคะมี 4 ประเภท กรรมโยคะ ภักติโยคะ ญาณโยคะ ราชโยคะ และโยคะ

การถืออกำเนิดของโยคะเริ่มต้นมาจากนักปราชญ์ชาวฮินดูคนหนึ่งชื่อว่า ปตัญชลี เป็นคนแรกที่ฝึกพิ้นฐานของโยคะเขาเขียนสูตรแห่งการฝึกโยคะเป็น 8 หัวข้อสั้นๆ หัวข้อเหล่านี้เชื่อว่าได้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช คำว่าโยคะ มีรากศัพท์มาจากคำในภาษาสันสกฤตว่า “ยุจ (YUJ)” ที่มีความหมายถึงการประกอบกันหรือการเชื่อมผนึกกัน โดยผู้ที่ปฏิบัติโยคะที่เป็นผู้ชายเรียกว่า Yogins or Yogis ส่วนผู้หญิงเรียกว่า Yoginis ส่วนผู้สอนเรียกว่า Guru ประเทศตะวันตกได้นำโยคะมาเป็นการออกกำลังกายโดยดัดแปลงจาก Hatha-Yoga ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของโยคะ นอกจากนี้ยังฝึกท่าโยคะ Asanas เป็นการฝึกท่าโยคะและค้างท่านั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง การฝึกโยคะจะเน้นการฝึกกระดูกแผ่นหลังแผ่นหลังเพื่อให้เลือด และสารอาหารไปเลี้ยงสมอง